......

Rukun Iman Dan Penjelasannya

6666


Sebagai umat Islam kita wajib beriman dengan 6 rukun iman ini yang menjadi pokok atau asas kepada aqidah yang kita pegang selama ini. Iman dalam bahasa arab bermaksud ‘membenarkan’ atau ‘sesuatu kepercayaan yang kukuh’. Daripada istilah bahasa Iman ialah membenarkan sesuatu secara pasti dan tidak menerima perubahan atau pembatalan dengan disertai kepatuhan yang sempurna padanya.  Perkataan Iman berasal daripada kata akar 'al-Amn' yang bermaksud aman damai tanpa rasa takut. Daripada kalimah ini, lahirlah perkataan al-Iman yang membawa erti mengiktiraf dan membenarkan. 

Terdapat 6 perkara dalam rukun iman, iaitu;


1. Beriman Kepada Allah S.W.T

Kita mengimani Tauhid Rububiyah Allah S.W.T ertinya bahwa Allah adalah Rabb iaitu pencipta, penguasa dan pengatur segala yang ada di alam semesta ini. Kita juga harus mengimani Tauhid Uluhiyah Allah S.W.T ertinya Allah adalah Ilaah (sembahan) Yang hak, sedang segala sembahan selain-Nya adalah batil. Keimanan kita kepada Allah belumlah lengkap kalau tidak mengimani Asma’ (nama-namaNYA) dan SifatNya, ertinya bahawa Allah memiliki nama-nama yang maha Indah serta sifat-sifat yang maha sempurna dan maha luhur.  

Firman Allah yang bermaksud: “(Dia adalah) Tuhan seluruh langit dan bumi serta semua yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beridat kepada-Nya. Adakah kamu mengetahui ada sesuatu yang sama dengan-Nya (yang patut disembah)?." (QS. Maryam: 65)

Firman Allah lagi yang bermaksud: “Tiada sesuatupun yang serupa dengan-Nya. Dan Dia-lah yang maha mendengar lagi Maha melihat”. (QS. Asy-Syura:11)


2. Beriman Kepada Malaikat

Beriman kepada para malaikat Allah yakni dengan meyakini kebenaran adanya para malaikat.
Sebagaimana firman-Nya, yang bermaksud: ”Sebenarnya (malaikat-malaikat itu) adalah hamba-hamba yang dimuliakan, tidak pernah mereka itu mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintah-Nya.” (QS. Al-anbiya: 26-27)

Mereka diciptakan Allah untuk beribadah dan mematuhi segala perintah-Nya. Firman Allah, ertinya: “Dan malaikat-malaikat yang disisi-Nya mereka tidak bersikap angkuh untuk beribadah kepada-Nya dan tiada (pula) merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. “
 (QS. Al-Anbiya: 19-20).


3. Beriman Kepada Kitab

Kita percaya bahawa Allah telah menurunkan kepada rasul-rasul-Nya kitab-kitab sebagai hujah buat umat manusia dan sebagai pedoman hidup bagi orang-orang yang mengamalkannya, dengan kitab-kitab itulah para rasul mengajarkan kepada umatnya kebenaran dan kebersihan jiwa mereka dari kemusyrikan.

Firman Allah: “Sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al-kitab dan neraca (keadilan) agar manusia melaksanakan keadilan.” (QS. Al-Hadid: 25)

Dari kitab-kitab itu, yang kita kenal ialah :

a) Taurat, yang Allah turunkan kepada nabi Musa A.S, sebagaimana firman Allah dalam Al-Maidah: 44.
b) Zabur, kitab yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta’ala  kepada Daud A.S.

c) Injil, diturunkan Allah kepada nabi Isa, sebagai pembenar dan pelengkap Taurat.

Firman Allah: “Dan Kami telah memberikan kepadanya (Isa) injil yang berisi petunjuk dan nur, dan sebagai pembenar kitab yang sebelumnya iaitu Taurat, serta sebagai petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang bertaqwa.” (QS : Al-Maidah : 46)

d) Shuhuf, (lembaran-lembaran) yang diturunkan kepada nabi Ibrahim dan Musa.

e) Al-Quran, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad penutup para nabi.
Firman Allah yang bermaksud: “Bulan Ramadhan yang diturunkan padanya (permulaan) al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeza antara yang haq dan yang batil…” (QS. Al Baqarah: 185)


4) Beriman Kepada Rasul

Kita mengimani bahawa Allah Ta’ala telah mengutus rasul-rasul kepada umat manusia.
 Firman Allah: “(Kami telah mengutus mereka) sebagai rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya tiada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah (diutusnya) rasul-rasul itu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. AN-Nisa: 165)


5) Beriman Kepada Hari Kiamat

Kita mengimani kebenaran hari akhirat, iaitu hari kiamat, yang tiada kehidupan lain sesudah hari tersebut.Untuk itu kita mengimani kebangkitan, iaitu dihidupkan kembali semua mahkluk yang sesudah mati.

Allah Firman Allah yang bermaksud: ”Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada dilangit dan siapa yang ada di bumi kecuali yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka bangkit menunggu (keputusannya masing-masing).”
 (QS. Az-Zumar: 68)


6) Beriman Kepada Qada’ Dan Qadar

Kita juga mengimani qadar (takdir), yang baik dan yang buruk iaitu ketentuan yang telah ditetapkan Allah untuk seluruh mahkluk-Nya sesuai dengan ilmu-Nya dan menurut hikmah kebijakan-Nya.

Iman kepada qadar ada empat tingkat:

Ilmu

ialah mengimani bahawa Allah Maha tahu atas segala sesuatu yang dikehendaki.

Kitabah

ialah mengimani bahwa Allah telah mencatat di Lauh Mahfuzh apa yang terjadi sampai hari kiamat.

Masyi’ah

ialah mengimani bahawa Allah telah menghendaki segala apa yang ada di langit dan di bumi, tiada sesuatupun yang terjadi tanpa dengan kehendak-Nya.

Khal

Ialah mengimani Allah adalah pencipta segala sesuatu.


Keempat tingkatan ini meliputi apa yang terjadi dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala sendiri dan apa yang terjadi dari mahkluk. Maka segala apa yang dilakukan oleh mahkluk berupa ucapan, perbuatan atau tindakan meninggalkan, adalah diketahui, dicatat dan dikehendaki serta diciptakan oleh Allah.


Related Posts

Previous
Next Post »
.. .. ..